Poświadczenie dziedziczenia

Poświadczenie dziedziczenia

Aby uzyskać potwierdzenie prawa do spadku, należy udać się do sądu lub do notariusza. W kancelarii notarialnej możliwe jest sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia. Najpierw jednak powstaje protokół dziedziczenia, przygotowywany w obecności wszystkich osób związanych ze spadkiem. Mogą to być spadkobiercy ustawowi lub testamentowi, a także ludzie, na których rzecz spadkodawca uczynił zapisy windykacyjne. Przed spisaniem protokołu notariusz ma obowiązek poinformować osoby biorące udział w spotkaniu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Przedstawione zostają również wszelkie istotne okoliczności dotyczące treści dokumentu. Do protokołu dziedziczenia należy dołączyć:

 

  • odpis aktu zgonu spadkodawcy,
  • odpisy aktów stanu cywilnego osób powołanych do spadku,
  • inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na ustalenie praw do spadku.


Sporządzenie poświadczenia dziedziczenia nie może mieć miejsca przed upływem sześciu miesięcy od otwarcia spadku
, jeśli znani spadkobiercy nie złożyli oświadczenia o jego przyjęciu bądź odrzuceniu. Takie oświadczenie można złożyć zarówno w sądzie, jak i u notariusza. Jeśli osoba zmarła pozostawiła testament, notariusz zajmuje się także otwarciem i odczytaniem tego dokumentu, z czego spisuje się odrębny protokół.

Sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia

Jeżeli nie ma żadnych wątpliwości co do okoliczności nabycia spadku, to po spisaniu protokołu dziedziczenia notariusz zajmuje się sporządzeniem aktu poświadczenia dziedziczenia. Przed tym muszą zostać jednak określeni spadkobiercy, wysokości udziałów w spadku, a także osoba, na której rzecz spadkodawca uczynił zapis windykacyjny, o ile taki zapis powstał. Gdy akt poświadczenia dziedziczenia jest gotowy, notariusz wpisuje go do Rejestru Spadkowego. Może to zrobić za pomocą systemu elektronicznego, podając dane widniejące na dokumencie. Po dokonaniu wpisu gotowe jest potwierdzenie zarejestrowania aktu.