Cennik

Cennik

Za wykonywane czynności notariusze pobierają taksę notarialną na podstawie Rozporządzenia z dnia 28.06.2004r. Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U.2013.237 j.t.), powiększoną o podatek od towarów i usług według obowiązującej stawki VAT. Przy dokonywaniu określonych czynności notariusz zobowiązany jest pobrać gotówką i przekazać właściwym instytucjom państwowym następujące podatki i opłaty:

  • opłatę sądową,
  • podatek od czynności cywilnoprawnych,
  • podatek od spadków i darowizn.

Zebrane opłaty i podatki przekazywane są na konta bankowe odpowiednich instytucji państwowych.

Taksa notarialna – Rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej – Dz.U. nr 148, poz. 1564 ze zm.)

Maksymalne stawki wynagrodzenia notariuszy

Wartość przedmiotu czynności notarialnej Taksa
do 3 000 zł100 zł
powyżej 3 000 zł do 10 000 zł100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3 000 zł
powyżej 10 000 zł do 30 000 zł310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł
powyżej 30 000 zł do 60 000 zł710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł
powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł1 010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł
powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł4 770 zł + 0,2% od nadwyżki ponad 1 000 000 zł
powyżej 2 000 000 zł6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 nie więcej niż 10 000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7500 zł

Podane stawki są stawkami maksymalnymi, co oznacza, że możliwe jest ustalenie taksy notarialnej w wysokości uzgodnionej z Klientem