Dokumenty

Dokumenty

Przedstawiamy spis dokumentów niezbędnych do dokonania najbardziej typowych czynności notarialnych. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z kancelarią.

Darowizna nieruchomości gruntowej

UMOWA DAROWIZNY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ / PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO

 

 • odpis zwykły z księgi wieczystej lub numer księgi w przypadku prowadzenia w systemie elektronicznym;
 • podstawa nabycia np. umowy sprzedaży, darowizny lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia;
 • w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia lub zasiedzenia niezbędne jest przedłożenie zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, a w przypadku nabycia w drodze umowy darowizny, zniesienia współwłasności nieruchomości zaświadczenie jest wymagane jeśli nabycia nastąpiło po 31 grudnia 2006 roku;
 • ważny dokument tożsamości wszystkich uczestników czynności ( dowód osobisty lub paszport); w przypadku firm – numer KRS lub nazwa działalości gospodarczej, REGON, NIP,
 • wartość rynkowa przedmiotu darowizny;
 • warunki i data wydania nieruchomości,
 • wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej;
 • informacja czy przy czynności ma być ustanowiona służebność lub użytkowanie.
Pobierz w wersji PDF

Darowizna spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

UMOWA DAROWIZNY SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU

 

 • odpis zwykły z księgi wieczystej lub numer księgi w przypadku prowadzenia w systemie elektronicznym – jeżeli została założona księga wieczysta;
 • zaświadczenie wydane przez Spółdzielnię o przysługującym prawie do lokalu;
 • podstawa nabycia, np. przydział lokalu, umowa o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, umowa sprzedaży, darowizny;
 • w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia lub zasiedzenia konieczne jest przedłożenie zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, a w przypadku nabycia w drodze umowy darowizny lub zniesienia współwłasności nieruchomości zaświadczenie jest wymagane jeśli nabycia nastąpiło po 31 grudnia 2006 roku;
 • ważne dokumenty tożsamości wszystkich uczestników czynności (dowód osobisty lub paszport); w przypadku firm – numer KRS lub nazwa działalności gospodarczej, REGON, NIP;
 • wartość przedmiotu umowy darowizny;
 • warunki i data wydania lokalu.
Pobierz w wersji PDF

Darowizna nieruchomości lokalowej

UMOWA DAROWIZNY NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ

 

 • odpis zwykły z księgi wieczystej lub numer księgi w przypadku
 • prowadzenia w systemie elektronicznym;
 • podstawa nabycia np. umowa sprzedaży, darowizny, prawomocne
 • postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt
 • poświadczenia dziedziczenia;
 • w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia lub zasiedzenia konieczne jest przedłożenie zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, a w przypadku nabycia w drodze umowy darowizny lub zniesienia współwłasności nieruchomości zaświadczenie jest wymagane jeśli nabycie nastąpiło po 31 grudnia 2006 roku;
 • ważne dokumenty tożsamości wszystkich uczestników czynności (dowód osobisty lub paszport); w przypadku firm – numer KRS lub nazwa działalności gospodarczej, REGON, NIP,
 • wartość rynkowa przedmiotu sprzedaży;
 • warunki i data wydania nieruchomości,
 • informacja czy przy czynności ma być ustanowiona służebność lub użytkowanie.
Pobierz w wersji PDF

Umowa majątkowa małżeńska

UMOWA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA – INTERCYZA

 

 • odpis skrócony aktu małżeństwa, ( w przypadku osób zamierzających zawrzeć związek konieczne będzie wskazanie daty i miejsca zawarcia związku małżeńskiego);
 • ważny dokument tożsamości osób zawierających umowę – (dowód osobisty lub paszport).
Pobierz w wersji PDF

Oświadczenie o przejęciu lub odrzuceniu spadku

OŚWIADCZENIE O PRZYJĘCIU LUB ODRZUCENIU SPADKU

(złożenie oświadczenia jest możliwe jeśli nie upłynął termin 6 miesięcy licząc od dnia uzyskania informacji o śmierci spadkodawcy)

 • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy;
 • informacja o istniejących testamentach spadkodawcy;
 • ważny dokument tożsamości składającego oświadczenie dowód osobisty lub paszport);
 • wskazanie osób, które mogą być powołane do spadku w dalszej kolejności;
 • informacja o osobach, które spadek wcześniej odrzuciły (wskazanie
 • dokumentu, w którym zostało złożone oświadczenie o odrzuceniu spadku);
 • określenie chwili uzyskania informacji o powołaniu do spadku.
Pobierz w wersji PDF

Akt poświadczenia dziedziczenia

AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA

(sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia jest możliwe wyłącznie w przypadku spadku otwartego po 30 czerwca 1984 roku)

 • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy oraz numer PESEL spadkodawcy;
 • odpisy skrócone aktów urodzenia spadkobierców lub odpisy skrócone aktów małżeństwa spadkobierców, w przypadku osób, które zmieniły nazwisko;
 • testament spadkodawcy jeżeli spadkodawca go sporządził (w tym również testamenty zmienione i odwołane);
 • odpis skrócony aktu małżeństwa spadkodawcy wydany po dacie zgonu (w przypadku gdy spadkodawca w chwili śmierci pozostawał w związku małżeńskim);
 • numer księgi wieczystej w przypadku gdy w skład spadku wchodzi nieruchomość lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, dla którego jest prowadzona księga wieczysta;
 • ważny dokument tożsamości wszystkich uczestników czynności (dowód osobisty lub paszport).

Akt poświadczenia dziedziczenia jest sporządzany w obecności wszystkich spadkobierców zarówno ustawowych jak i testamentowych.

Pobierz w wersji PDF

Sprzedaż nieruchomości gruntowej

UMOWA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ/ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO

 

 • odpis zwykły z księgi wieczystej lub numer księgi w przypadku
 • prowadzenia w systemie elektronicznym;
 • podstawa nabycia np. umowa sprzedaży, darowizny, prawomocne
 • postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia;
 • w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia lub zasiedzenia konieczne jest przedłożenie zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, a w przypadku nabycia w drodze umowy darowizny lub zniesienia współwłasności nieruchomości zaświadczenie jest wymagane jeśli nabycie nastąpiło po 31 grudnia 2006 roku;
 • ważne dokumenty tożsamości wszystkich uczestników czynności (dowód osobisty lub paszport); w przypadku firm – numer KRS lub nazwa działalności gospodarczej, REGON, NIP,
 • cena sprzedaży oraz warunki zapłaty ceny, np. wskazanie nr konta bankowego;
 • warunki i data wydania nieruchomości,
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu lub zaświadczenie o jego braku lub też decyzja o warunkach zabudowy;
 • wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej;
  ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości, gdy następuje podział nieruchomości;
Pobierz w wersji PDF

Sprzedaż nieruchomości lokalowej

UMOWA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ

 

 • odpis zwykły z księgi wieczystej lub numer księgi w przypadku
 • prowadzenia w systemie elektronicznym;
 • podstawa nabycia np. umowa sprzedaży, darowizny, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia;
 • w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia lub zasiedzenia konieczne jest przedłożenie zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, a w przypadku nabycia w drodze umowy darowizny lub zniesienia współwłasności nieruchomości zaświadczenie jest wymagane jeśli nabycie nastąpiło po 31 grudnia 2006 roku;
 • ważne dokumenty tożsamości wszystkich uczestników czynności ( dowód osobisty lub paszport); w przypadku firm – numer KRS lub nazwa działalności gospodarczej, REGON, NIP,
 • cena sprzedaży oraz warunki zapłaty ceny, np. wskazanie nr konta bankowego;
 • warunki i data wydania nieruchomości;
 • umowa kredytowa w przypadku sprzedaży kredytowanej przez bank;
  zaświadczenie wydane przez Urząd Miasta Wydział Spraw Obywatelskich, z którego wynika, że w lokalu nikt nie jest zameldowany, ( jeżeli żąda tego strona Kupująca);
 • zaświadczenie wydane przez zarządcę nieruchomości z którego wynika, że nie ma zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych ( jeżeli żąda tego strona Kupująca);
Pobierz w wersji PDF