Notariusz a tajemnica zawodowa

notariusz

Notariusz a tajemnica zawodowa

Klienci korzystający z usług notariuszy często zastanawiają się, czy są oni zobowiązani do zachowania tajemnicy zawodowej. Kwestia ta jest uregulowana w art. 18 ustawy Prawo o notariacie. Zgodnie z jego pierwszym paragrafem notariusz jest obowiązany zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności notarialne”. Ustawa ta, jak również Kodeks Etyki Zawodu Notariusza, dokładnie określają, co powinno zostać objęte tajemnicą oraz wskazują wyjątki od tej sytuacji.

Zakres tajemnicy notarialnej

Obowiązek dochowania tajemnicy przez notariusza nie znika po jego odwołaniu. Tajemnicą objęte są nie tylko informacje, które pozyskał on w trakcie wykonywania czynności notarialnych, ale również towarzyszące im zdarzenia. Nie ma przy tym znaczenia, czy czynność notarialna została dokonana. Notariusz zobowiązany jest do zachowania tajemnicy również o samym fakcie dokonania (lub niedokonania) danej czynności, nie może zdradzać informacji o wypowiedziach swoich klientów – dotyczy to również ich pełnomocników oraz świadków, jeśli tacy zostali powołani. Notariusze stają się poniekąd powiernikami swoich klientów, a umiejętność zachowania tajemnicy uważa się za ich moralny obowiązek.

Kiedy tajemnica zawodowa nie obowiązuje?

Tajemnica notarialna dotyczy czynności notarialnych, lecz nie dokumentów finansowych, które na żądanie Urzędu Skarbowego notariusz ma obowiązek przedstawić. Ustawa Prawo o notariacie stwierdza też, że obowiązek zachowania tajemnicy nie dotyczy informacji udostępnianych na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. To jednak nie wszystko – w przypadku transakcji, które wydają się notariuszowi nielegalne, ma on wręcz obowiązek zgłosić je do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Notariusz zobowiązany jest również do rejestrowania transakcji o wartości powyżej 15000 euro.

Kogo jeszcze obowiązuje tajemnica notarialna?

Klienci kancelarii notarialnych mogą być pewni, że ich tajemnice nie wydostaną się niej również w inny sposób. Do przestrzegania obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej zobowiązani są również asesorzy notarialni i aplikanci notarialni. Jak już było wspomniane, tajemnica ta dotyczy również notariuszy niewykonujących zawodu.