Czym są rejestry notarialne?

rejestry notarialne

Czym są rejestry notarialne?

W polskim ustawodawstwie rejestry notarialne to specjalny system teleinformatyczny, w którym notariusze dokonują wpisów dotyczących zawartych przez nich czynności notarialnych. Rejestry te służą jako ważne źródło informacji prawnych i stanowią potwierdzenie dokonanych czynności notarialnych. Więcej na ten temat przeczytasz poniżej.

Co to jest rejestr notarialny?

Notariusze są urzędnikami publicznymi, którzy mają uprawnienia do sporządzania dokumentów notarialnych oraz poświadczania ich treści. Czynności notarialne obejmują m.in. sporządzanie aktów notarialnych, udzielanie poświadczeń, sporządzanie protokołów, czy też przechowywanie dokumentów. Rejestry notarialne są prowadzone przez Krajową Radę Notarialną. Każdy notariusz jest zobowiązany do wprowadzania informacji dotyczących dokonanych czynności notarialnych do rejestru. Informacje te obejmują m.in. dane dotyczące stron umowy, treść czynności notarialnej, datę sporządzenia dokumentu, a także numer i datę wpisu do rejestru.

Jakie znaczenie mają rejestry notarialne?

Zajmując się sporządzaniem aktów notarialnych w Katowicach, przypominamy, że rejestry notarialne mają charakter publiczny, co oznacza, że każdy ma prawo zapoznać się z ich treścią i uzyskać odpis lub wyciąg z wpisów. Dzięki temu rejestry notarialne stanowią ważne źródło informacji dla osób zainteresowanych danymi czynnościami notarialnymi, w tym dla sądów, organów ścigania, instytucji publicznych, przedsiębiorców oraz osób fizycznych. Wpisy dokonywane w rejestrach notarialnych mają duże znaczenie prawnoustrojowe. Pełnią one funkcję dowodową oraz stanowią podstawę dla prawa do informacji, jak również potwierdzają legalność i autentyczność czynności notarialnych.