Co można przechowywać w ramach depozytu notarialnego?

pieniądze przedmiotem depozytu

Co można przechowywać w ramach depozytu notarialnego?

Depozyt notarialny jest formą zabezpieczenia transakcji, która ma na celu zapobiec ewentualnym sporom lub nadużyciom ze strony jednej lub obu stron umowy. Usługa depozytu notarialnego jest uregulowana w ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie. W tym wpisie postaramy się wyjaśnić, co można przechowywać w ramach depozytu notarialnego i jakie są zasady jego funkcjonowania.

Pieniądze – najczęstszy przedmiot depozytu

Najczęściej przechowywanym przedmiotem w ramach depozytu notarialnego są pieniądze w walucie polskiej lub obcej, a ich wysokość powinna być określona w protokole z przyjęcia do depozytu. Pieniądze przyjmowane są do depozytu notariusza najczęściej w związku z zamiarem zawarcia przez strony umowy, na podstawie której jedna ze stron będzie zobowiązana do zapłaty na rzecz drugiej strony świadczenia pieniężnego. Przykładem takiej umowy jest umowa sprzedaży nieruchomości. Kupujący może wpłacić cenę sprzedaży na konto depozytowe notariusza, który wyda ją sprzedającemu po spełnieniu określonych warunków, np. podpisaniu umowy ostatecznej lub dokonaniu wpisu do księgi wieczystej.

Papiery wartościowe – możliwy, ale rzadko stosowany przedmiot depozytu

Możliwym, ale rzadko stosowanym przedmiotem w ramach depozytu notarialnego są papiery wartościowe mające formę dokumentu. Papiery wartościowe mogą być np. akcjami, obligacjami, wekslami, czekami itp. i powinny być opisane oraz oznaczone przez notariusza w protokole z przyjęcia do depozytu. One również przyjmowane są do depozytu notariusza w związku z zamiarem zawarcia przez strony umowy, na podstawie której jedna ze stron będzie zobowiązana do przeniesienia własności lub innych praw do papierów wartościowych na rzecz drugiej strony. Przykładem takiej umowy jest umowa sprzedaży akcji spółki. Sprzedający może przekazać akcje do depozytu notariusza, który wyda je kupującemu po spełnieniu określonych warunków, np. uzyskaniu zgody organów spółki lub organów nadzoru rynku kapitałowego.

Korzystanie z depozytu notarialnego to świetne rozwiązanie dla osób poszukujących bezpieczeństwa i pewności podczas zawierania ważnych umów. Jeśli zatem planujesz zawrzeć taką umowę, warto zastanowić się nad skorzystaniem z usług kancelarii notarialnej w Katowicach, aby mieć pewność prawidłowości wszystkich formalności.