Jakie są rodzaje testamentów?

testament

Jakie są rodzaje testamentów?

Testament jest oświadczeniem woli spadkodawcy, sporządzanym na wypadek śmierci. Spadkodawca może go sporządzić tylko wtedy, jeśli ma pełną zdolność do czynności prawnych. Kodeks cywilny przewiduje dwie formy testamentów: zwykłe i szczególne. W dzisiejszym wpisie wytłumaczymy, czym różnią się one od siebie.

Testamenty zwykłe

Wśród testamentów zwykłych wyróżniamy testamenty holograficzne, notarialne i allograficzne. Testament holograficzny to testament sporządzony własnoręcznie przez spadkodawcę. Powinien on być w całości napisany ręcznie, podpisany i opatrzony datą. Testament napisany np. na komputerze i opatrzony odręcznym podpisem uznaje się za nieważny. Najbezpieczniejszą formą testamentu jest testament notarialny. Jest on sporządzany przez notariusza w formie aktu notarialnego – spadkodawca może więc być pewien, że dokument będzie zredagowany profesjonalnie i niezwykle ciężko będzie go podważyć. Kolejną formą testamentu zwykłego jest testament allograficzny, zwany urzędowym. To testament ustny, sporządzony przy dwóch świadkach i którejś z osób wymienionych w kodeksie cywilnym: wójcie (burmistrzu, prezydencie miasta), staroście, marszałku województwa, sekretarzu powiatu lub gminy, kierowniku urzędu stanu cywilnego.  Z oczywistych względów ta forma testamentu ulega zanikowi.

Testamenty szczególne

Jeśli chodzi o testamenty szczególne, tu wyróżnia się testament ustny, podróżny i wojskowy. Testament ustny może być sporządzony w przypadku rychłej śmierci spadkodawcy, lub jeśli z powodu szczególnych okoliczności zachowanie pisemnej formy testamentu jest niemożliwe. Spadkodawca oświadcza swoją wolę w obecności co najmniej trzech świadków. Treść testamentu ustnego potwierdza się tak, że jeden ze świadków spisuje wolę, a dokument podpisuje spadkodawca i pozostali świadkowie, świadkowie mogą też złożyć zeznania przed sądem. Testament podróżny może zostać sporządzony podczas podróży na polskim statku morskim albo powietrznym. Procedura jest podobna do sporządzania testamentu alograficznego, jednak miejsce urzędnika zastępuje dowódca statku lub jego zastępca w obecności dwóch świadków. Jeśli chodzi o testament wojskowy, może on być sporządzany  przez żołnierzy i pracowników cywilnych Sił Zbrojnych w przypadku mobilizacji, wojny lub niewoli.