Jakie są rodzaje dziedziczenia?

pieczęć notariusza na testamencie

Jakie są rodzaje dziedziczenia?

W polskim systemie prawnym istnieją dwa rodzaje dziedziczenia, które mają różne źródła. Mowa tu o tzw. dziedziczeniu ustawowym oraz testamentowym. Zobaczmy więc, czym się one od siebie różnią i czy wzajemnie są od siebie zależne. Jeśli tak, to czy, któreś z nich ma moc nadrzędną wobec drugiego?

Jakie są warianty dziedziczenia?

Biorąc pod uwagę wspomniane rodzaje dziedziczenia, należy uściślić, że prawo do spadku ustawowe może wystąpić na podstawie testamentu, ustawy, a także częściowo na podstawie testamentu i ustawy. W pierwszym przypadku spadkodawca sporządził ważny testament, w którym powołał jednego lub kilku spadkobierców co do całości spadku tym samym nie występują żadne przeszkody, by każdy z nich mógł swoją część „zabrać”. Istnieją jeszcze inne warianty dziedziczenia całości spadku, wyłącznie na podstawie testamentu, których kwestie zawsze warto poruszyć z notariuszem. Wykorzystując swą wiedzę i praktykę sprawdzi on, czy w konkretnej sytuacji można zastosować przepisy regulujące dziedziczenie testamentowe. W kwestiach dziedziczenia porada prawna może być pomocne.

Dziedziczenie na podstawie ustawy i mieszane

Gdy osoba nie pozostawia po sobie testamentu, dziedziczenie będzie odbywać się z mocy ustawy. Podobnie będzie w sytuacji, kiedy sporządzony testament okazał się nieważny lub bezskuteczny, czy też spadkobierca odwołał testament w całości, lub w tej części, w której powoływał spadkobierców do dziedziczenia, bądź testament uległ zniszczeniu, w stopniu uniemożliwiającym odtworzenie jego treści.

Gdy testament dotyczyć będzie tylko części majątku, pozostała nieopisana część spadku rozpisywana jest z ustawy. Co do zasady testament ma pierwszeństwo przed ustawą. Spadkobierca nabywa spadek z mocy prawa z chwilą tzw. otwarcia spadku. Fundamentalnym elementem odziedziczenia jest więc śmierć spadkodawcy. Oczywiście spadkobierca musi mieć zdolność dziedziczenia i musi być jak nie w kręgu spadkobierców ustawowych to zostać powołanym w testamencie.