Jakie opłaty pobiera notariusz?

notariusz

Jakie opłaty pobiera notariusz?

Udając się do notariusza, zwykle konieczne jest sporządzenie przezeń danego aktu notarialnego. Bywa, że przedmiotem działania jego będzie sporządzenie protokołu dziedziczenia czy też odwołanie testamentu. Czy za każdą z tych czynności należy inna opłata? Czy jest ona stała odgórnie ustalana przez państwo, czy zależna od notariusza?

Opłaty u notariusza a prawo

Praca notariusza jest w dużej mierze regulowana prawem. W przypadku wynagrodzenia za pracę notarialną należy uwzględnić trzy jej składowe: taksę notarialną, opłaty sądowe  oraz opłatę za wpis do Rejestru Spadkowego i podatki (podatek od czynności cywilnoprawnych lub podatek od spadków i darowizn). W przypadku opłat sądowych notariusz korzysta z wytycznych umieszczonych w ustawie z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w

sprawach cywilnych. Doliczana jest ona w momencie kiedy akt notarialny obejmuje czynność przenoszenia własności nieruchomości, czy też przeniesienia, miany, zrzeszenia się prawa ujawnionego w księdze czy też prawa podlegającego ujawnieniu w niej. W przypadku wpisu do Rejestru Spadkowego za tą czynność notariusz zgodnie z obowiązującymi przepisami może naliczyć opłatę 5 zł.

Czym jest taksa notarialna?

Ostatnią składową opłat za wykonaną pracę notariusza jest taksa notarialna. Wysokość taksy notarialnej jest ustalana na dwa sposoby. Co do zasady, taksa jest uzależnione od wartości przedmiotu czynności notarialnej. Przy czym dla wielu czynności wysokość taksy notarialnej została określona kwotowo zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Co ważne podkreślenia za pośredniczenie w pobieraniu opłat sądowych i podatku notariusz nie otrzymuje żadnego dodatkowego wynagrodzenia. Dzieje się tak dlatego, że jest to jego obowiązek wynikający z ustaw. Musi prawidłowo obliczyć podatek oraz opłatę sądową, pobrać ją od klienta, a później we właściwym terminie wpłacić na rachunek sądu i urzędu skarbowego. Dobrze jest przed pójściem do urzędu zapoznać się z tabelami kosztów do zapłaty.