Jakie dokumenty poświadcza się notarialnie?

notariusz

Jakie dokumenty poświadcza się notarialnie?

Polskie prawo przewiduje wiele sytuacji, w których może być potrzebne notarialne poświadczenie. Najczęściej potrzebne jest notarialne poświadczenie podpisu. Zazwyczaj osoba zainteresowana składa podpis w obecności notariusza, a fakt, że nasz podpis jest własnoręczny, zostaje potwierdzone odpowiednią wzmianką notariusza na dokumencie. Notariusz, poza własnoręcznością podpisu może poświadczyć również zgodność dokumentu z oryginałem, datę okazania dokumentu oraz pozostawanie osoby przy życiu lub w określonym miejscu.

Każde poświadczenie notarialne musi być opatrzone datą i miejscem sporządzenia, oznaczeniem kancelarii notarialnej oraz podpisem notariusza i jego pieczęcią. Po sporządzeniu odpisu zostaje on opatrzony numerem, pod którym czynność jest rejestrowana w repertorium A.

Kiedy od notariusza?

Istnieje wiele sytuacji, kiedy poświadczenie notarialne może być potrzebne przy różnego rodzaju dokumentach. Najczęściej wymagane jest przy:

  • pełnomocnictwie do dokonania określonej czynności prawnej;
  • żądaniu opuszczenia lokalu wynajmowanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego (przy podpisywaniu umowy trzeba udać się do notariusza);
  • zbyciu przedsiębiorstwa lub udziałów w nim;
  • poświadczeniu wzorów podpisów członków organu osób prawnych;
  • podczas spisywania umowy sprzedaży samochodu;
  • w odniesieniu do orzeczeń sądowych, dokumentów księgowych lub postanowień i opinii wydawanych w postępowaniu administracyjnym;
  • odpisach świadectw dojrzałości;
  • odpisach dokumentów gospodarczych;
  • w przypadku osób, które nie potrafią lub nie mogą złożyć własnego podpisu (podpis zastępuje odcisk palca, którego autentyczność potwierdza notariusz).

Czy notariusz sprawdza dokument?

Kiedy notariusz poświadcza odpis, wyciąg lub kopię, sprawdza ją z okazanym oryginalnym dokumentem. Nie ma on obowiązku ani możliwości podejmowania szczegółowych badań takiego dokumentu pod kątem prawnym. W praktyce jednak notariusz czyta treść dokumentu i ocenia, czy nic nie budzi jego podejrzeń. Jako osoba zaufania publicznego notariusz ma obowiązek zachować szczególną staranność i ostrożność, by nie poświadczyć, czegoś, co jest niezgodne z prawem. Ze względu na swoją wiedzę i doświadczenie, ma dużą szansę szybko zorientować się, że coś jest nie tak. Przyjęło się także, że notariusz upewnia się, czy osoba, która do niego przyszła, rozumie treść dokumentu.

Osoba, której notariusz odmówił poświadczenia, może nie zgadzać się z jego stanowiskiem i wnieść zażalenie na tę decyzję do sądu cywilnego.