Jak sporządzić akt darowizny?

podpis

Jak sporządzić akt darowizny?

Akt darowizny to inaczej umowa, przenosząca własność określonego dobra materialnego na obdarowywanego, pod warunkiem, że przedmiot darowizny w chwili podpisania umowy był własnością darczyńcy. Przyjmuje się, że darowizna zobowiązuje do wdzięczności oraz pomocy darczyńcy, jeśli znajdzie się on w niedostatku, a zaniechanie tegoż obowiązku może stanowić podstawę cofnięcia darowizny. Zgodnie z prawem, by darowizna miała moc prawną, nie musi być sporządzona u notariusza, jednak notarialna forma dokumentu daje większą gwarancję i jest wymagana, w przypadku przedmiotów o dużej wartości: mieszkań oraz samochodów. Składa się ona z dwóch części. Sprawdź, co powinno znajdować się w każdej z nich.

Brzmienie i treść pierwszej części umowy darowizny

W pierwszej części umowy darowizny znajdują się podstawowe dane darczyńcy i obdarowywanego, takie jak imiona, nazwiska i adresy, numery PESEL oraz numery dowodów osobistych, a także miejsce i data sporządzenia umowy. Następnie w pierwszej części umowy darowizny wskazuje się przedmiot darowizny.  Jest w niej również miejsce na oświadczenie darczyńcy o jego prawie do pełnego dysponowania przedmiotem darowizny oraz o tym, że przedmiot darowizny nie posiada żadnych wad prawnych. Oznacza to, że wobec przedmiotu darowizny nie może toczyć się postępowanie egzekucyjne ani windykacyjne, jak również nie może być obciążony hipoteką ani zastawem.

Co powinno znaleźć się w drugiej części umowy darowizny?

W drugiej części umowy darowizny darczyńca oświadcza, iż przekazuje nieodpłatnie własność przedmiotu darowizny. Obdarowany natomiast musi oświadczyć, iż ową darowiznę przyjmuje. Postanowienia końcowe w sporządzanej w naszej kancelarii umowie darowizny wskazują, kto ponosi koszty przygotowania i wykonania umowy w określonej liczbie jednobrzmiących kopii. W kwestiach nieuregulowanych umową darowizny rozstrzygające znaczenie mieć będą przepisy kodeksu cywilnego. Umowa darowizny musi zostać podpisana przez obydwie strony.

Warto pamiętać, aby udając się do notariusza w celu sporządzenia umowy darowizny, dotyczącej mieszkania lub domu, zabrać ze sobą dowód własności nieruchomości, odpis z księgi wieczystej, wypis z ewidencji gruntów oraz wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jeśli przedmiotem umowy darowizny jest lokal spółdzielczy własnościowy, zabierz ze sobą zaświadczenie spółdzielni o stanie prawnym oraz o położeniu i powierzchni lokalu.