Jak spisać testament?

spisanie testamentu

Jak spisać testament?

By przekazać w przyszłości pozostawioną po sobie masę spadkową konkretnym osobom, niezbędne jest spisanie testamentu – w formie aktu notarialnego lub w formie zwykłej, bez udziału notariusza. Brak dokumentu tego typu powoduje przyznanie spadku spadkobiercom, którzy zostali do tego uprawnieni, w drodze dziedziczenia ustawowego. Wiele osób decyduje się więc na jego sporządzenie. Ważne jest jednak to, by spisać testament w odpowiedni sposób.

Co na temat zasad sporządzania testamentu mówi Kodeks cywilny?

Zgodnie z Kodeksem cywilnym w testamencie może znajdować się rozporządzenie wyłącznie jednego spadkodawcy. Podobna zasada dotyczy sporządzania i odwołania testamentu – wykonanie jednej z tych dwóch czynności również jest możliwe tylko przez jedną osobę mającą pełną zdolność do czynność prawnych. Oznacza to tym samym, że testament nie może zostać sporządzony bądź odwołany przez przedstawiciela. Choć zgodnie z wolą spadkodawcy może on zostać przygotowany przez notariusza. Musi on jednak zawierać życzenia klienta, wraz z jego podpisem.

Kiedy testament może zostać uznany za nieważny?

Warto przy tym podkreślić, że testament – w formie aktu notarialnego lub w formie zwykłej może zostać uznany za nieważny, jeśli został sporządzony przez spadkodawcę w stanie nieświadomym albo wyłączającym swobodne dokonywanie wyborów i wyrażanie woli. Może do tego dojść również wtedy, kiedy stwierdzone zostanie, że został spisany pod wpływem błędu i gdyby do niego nie doszło, treść testamentu byłaby inna. Testament jest nieważny także wtedy, kiedy został przygotowany pod wpływem groźby. Wszystko to oznacza, że w opisywanym dokumencie powinna znaleźć się realna wola spadkodawcy. Niezbędne jest również wskazanie, co i komu zostanie przekazane po śmierci osoby rozporządzającej swoim majątkiem.