Czym jest ustanowienie służebności?

notariusz

Czym jest ustanowienie służebności?

Korzystanie z usług notariusza powoduje, że wszelkie wykonywane czynności są zgodne z literą prawa. Jest to gwarancją bezpieczeństwa naszych interesów, bowiem sporządzone u notariusza dokumenty są niepodważalne. Wśród licznych czynności notarialnych można wymienić ustanowienie służebności, które może powstać w drodze orzeczenia sądowego, decyzji administracyjnej lub też zasiedzenia.

Zgodnie z definicją służebność jest to ograniczone prawo rzeczowe, obciążające nieruchomość służebną w celu zwiększenia użyteczności innej nieruchomości zwanej władnącą albo zapewnienie zaspokojenia określonych potrzeb osoby fizycznej. Służebność została uregulowana w kodeksie cywilnym w artykułach od 285 – 305 oraz jako ograniczone prawo rzeczowe w art. 244 – 251.

Kodeks cywilny wskazuje trzy rodzaje służebności:

  • gruntową,
  • osobistą,
  • przesyłu.

Służebność gruntowa to obciążenie jednej nieruchomości na rzecz drugiej:

  • właściciel nieruchomości władnącej może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej,
  • właściciel nieruchomości obciążonej zostaje ograniczony w możności dokonywania w stosunku do niej określonych działań;
  • właścicielowi nieruchomości obciążonej nie wolno wykonywać określonych uprawnień, które mu względem nieruchomości władnącej przysługują na podstawie przepisów o treści i wykonywaniu własności.

Służebność osobista to możliwość ustanawiania służebności osobistych, polegających na tym, że nieruchomość zostaje obciążona na rzecz oznaczonej osoby fizycznej prawem, którego treść odpowiada treści służebności gruntowej. Najczęstszym przykładem służebności osobistej jest służebność dożywotniego zamieszkiwania.

Służebność przesyłu to obciążenie nieruchomości na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować urządzenia przesyłowe lub którego własność one stanowią. Najczęściej dotyczy ona sytuacji związanych z budową i dostępem do urządzeń przesyłających prąd, gaz czy wodę.